Касиер (Финансови услуги)

Касиер (Финансови услуги)

Касиер е една от най-популярните ни услуги и е част от нашите пакети. Събираемостта на дължимите суми е изключителна важна част от безпроблемного функциониране на етажната собственост.

Включени услуги:

  • Изготвяне на годишен и месечни бюджети на етажната собственост и организиране приемането им от общото събрание;
  • Изготвяне на ежемесечни отчети за изпълнението на бюджета с конкретна информация за всеки обект;
  • Изготвяне на ежемесечни таблици за размера на задълженията по обекти и оповестяването им на информационно табло;
  • Изготвяне и оповестяване на ежемесечни отчети за размера на събраните суми, както и за извършените разходи с посочени основания за това, както и актуална информация за наличността в касата на етажната собственост;
  • Формиране на задължителен фонд „Ремонт и обновления“;
  • Разпределение на задълженията на собствениците в съответствие с притежаваните от тях идеални части при необходимост от извършване на аварийни ремонти, съгласно разпоредбите на ЗУЕС;
  • Преприемане на законови действия срещу нередовни платци за събиране на дължимите вземания след изрична оторизация от общото събрание на етажната собственост;
  • Събиране на стари легитимни вземания в изпълнение на общото събрание на етажната собственост;
  • Форми на плащане на месечните такси – на място от касиер два пъти месечно, по банков път, чрез ePay.bg и на каса на Easy Pay;
Free WordPress Themes